Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

Detta är en M1-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Författare: Gabriel Cankalp; [2021]

Nyckelord: Arts and Architecture;

Sammanfattning: Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. Ämnet arkitektur befinner sig i gränslandet mellan människan och formen. I mitt projekt ville jag undersöka hur forskning, inom ämnet miljöpsykologi, går att tillämpa på en arkitektonisk gestaltning. Jag ser det som att miljöpsykologin har som ambition att, på ett mätbart sätt, förstå vad som sker i det mänskliga sinnet vid vistelser i olika miljöer, att studieområdet försöker förstå fenomenen bakom det mänskliga intrycket. Jag valde att använda ett teoretiskt underlag inom ämnet miljöpsykologi för att gestalta mitt projekt, som sedan skulle utvecklas till att bli en byggnad inom vården. Efter att ha gått igenom ett antal studier inom miljöpsykologi, kändes det mest lämpligt att gestalta ett korttidsboende, en byggnad vars syfte är att ge utrymme åt vårdpatienter som fortfarande behöver vårdstöd men som är tillräckligt friska för att skrivas ut från sjukhuset. Gestaltningen av projektet fokuserades främst på att uttrycka en atmosfär genom visuella metoder så som renderade visualiseringar, ritningar och projektioner i perspektiv. Gestaltningen av korttidsboendets vårdavdelning är menad att bidra till debatten om vilken roll den moderna sjukvården kan ta för att generera ett bättre emotionellt tillstånd hos patienter, för att underlätta patientens återhämtning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)