Vänskapens magi : En studie om förskolebarn i behov av särskilt stöd, vänskap och sociala färdigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare arbetar med att skapa och upprätthålla sociala färdigheter och vänskap för barn i behov av särskilt stöd. Forskning visar att barn i behov av särskilt stöd ingår i färre vänskapsrelationer än andra barn. Studien har undersökt hur 28 förskollärare skattat barns lekfärdigheter utifrån observationsschemat Teacher Impression Scale - Swedish version (TIS-S). Sex förskollärare har intervjuats och beskrivit sin funktion i arbetet med att främja vänskapsrelationer mellan barn i behov av särskilt stöd och andra barn. De metoder som används var observationsschemat TIS-S, enkät samt intervjuer. Således har studien använt sig av både kvalitativ och kvantitativ forskningsansats. Det framkom att barn som väckte frågor hos förskollärarna sällan valdes som vänner samt behövde stöd i sitt sociala beteende. De arbetssätt som beskrevs var bland annat medveten indelning av barn i smågrupper samt ett statushöjande förhållningssätt där ett undvikande och ett tillförande arbetssätt trädde fram. En slutsats som drogs var att förskolorna i studien inte aktivt arbetade med konkreta interventioner för att främja vänskap. En annan slutsats blev att en samsyn kring begreppet barn i behov av särskilt stöd saknades. Avslutningsvis diskuteras de organisatoriska förutsättningar förskollärarna arbetade under som hinder för arbetet med vänskap för barn i behov av särskilt stöd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)