Bygga svenska – relevant i gymnasiet? : Språkutvecklingsnivåer i det nationella provet i svenska som andraspråk

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Denna studies syfte har varit att synliggöra den grammatiska färdigheten hos andraspråkselever i kursen SVA 1 i delprov C på det nationella provet. Detta har genomförts genom att undersöka språkutvecklingsnivåer och andraspråksdrag i elevtexter. Slutligen diskuteras om Bygga svenska kan användas som bedömningsstöd för andraspråksutveckling i gymnasieskolan. För att genomföra denna analys har Skolverkets bedömningsstödet Bygga svenska används. I denna studie har 18 elevtexter analyseras och deras uppkomna andraspråksdrag och nådda språkutvecklingssteg har markerats med X i diverse scheman. Resultatet visade att eleverna i denna studie presterar på varierande språkutvecklingssteg gällande olika aspekter men där majoritetens skriftliga språkutveckling låg på steg 4. Ett fåtal elever befann sig på steg 5 och ett fåtal befann sig på steg 3. Analysens undersökta andraspråksdrag har nästintill alla förekommit i samtliga elevtexter. Utifrån detta resultat drogs slutsatsen att för vissa elever kan man använda Bygga svenska som bedömningsstöd i gymnasieskolan. Dessutom gjordes upptäckten att ett undervisningsfokus på att utveckla skolordförrådet behövs för dessa elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)