Patienters upplevelser av postoperativ smärta och behandlingsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Postoperativ smärta är ett vanligt tillstånd efter ett kirurgiskt ingrepp som måste behandlas utifrån patienternas unika upplevelser. Underbehandlad postoperativ smärta kan geupphov till komplikationer och lidande hos patienter. Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av postoperativ smärta och smärtbehandlingsmetoder. Metod: Litteraturöversikt av tolv kvalitativa originalartiklar. Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Patienter upplevde att smärtan varierade i karaktär, intensitet, lokalisation och varaktighet. Faktorer som personalens attityder, patienters preoperativa förväntningar, tidigare upplevelser och social bakgrund påverkade upplevelsen av den postoperativa smärtan. Det fanns delade åsikter om smärtbehandlingarnas metoder och effekt där ett stort antal patienter uppgav en underbehandlad postoperativ smärta med otillräcklig smärtlindring och biverkningar. Fördomar samt tidigare upplevelser av biverkningar kunde påverka patienternas vilja att konsumera opioider. Det noterades en okunskap om den postoperativa smärtbehandlingen. Patienterna använde sig av egna icke-farmakologiska strategier för att lindra den postoperativa smärtan. Slutsats: Patienters upplevelser av den postoperativa smärtan skilde sig mellan olika individer och påverkades av omkringliggande faktorer. Det fanns en variation av upplevelser av den postoperativa smärtbehandlingen, en del upplevde att den farmakologiska smärtlindringen var adekvat och en del upplevde den som bristande. Upplevelser av bristande farmakologisk behandling karakteriserades i form av underbehandlad smärta, komplicerade smärtbehandlingsrutiner, biverkningar, rädsla och bristande kunskap om de aktuella smärtbehandlingarna. Det identifierades att patienterna hade behov av utförlig och individanpassad information om smärta och smärtbehandling, samt ett personcentrerat bemötande från vårdpersonal för att optimera smärtlindringens effekt och minska det mänskliga lidandet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)