Hur olika nationer framställs - En kritisk diskursanalys av Donald Trump

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att belysa USA:s inflytande på konflikten mellan Israel och Palestina. Genom att titta närmare på hur Donald Trump porträtterar de olika aktörerna kan vi få en känsla för talets inverkan på den enskilda individen. Därav analyseras hur Donald Trump framställer USA, Israel och Palestina i sitt tal den 6 december 2017, där han tillkännager flytten av den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. I talet belyses skapandet av dikotomier genom ett postkolonialistiskt ramverk, där Edward Saids teorier om orienten är tongivande. Talet analyseras med hjälp av kritisk diskursanalys närmare bestämt Norman Faircloughs tre analysnivåer: diskurs som text, diskursiv praktik och social praktik. Resultatet visar att alla tre analysnivåer på olika vis speglar ett dikotomiskt sätt att se världen, där USA och Israel jämställs medan Palestina hamnar på spektrumets motsatta sida. Dock uttrycks detta huvudsakligen explicit och det som utelämnas i talet är många gånger det som säger mest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)