Den svenska ekonomutbildningens relevans : Hur kan den påverkas av en alltmer digitaliserad revisionsbransch?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna som påverkar samhället och den snabba utvecklingen förändrar revisionsbranschen och revisorns sätt att arbeta. Förändringen ställer nya kompetenskrav på revisorn vilket resulterar i ett gap mellan existerande högskoleutbildningar och revisionsbranschen. Digitaliseringens framfart har således lett till en ökad oro kring hur högskoleutbildningar på ett effektivt sätt förbereder studenter för revisorsyrket. Hur förändrade kunskapskrav i revisionsbranschen kommer påverka högskolornas ekonomutbildningar är ur svensk kontext ett relativt outforskat område och uppsatsen bidrar med tidsrelevant forskning till det existerande forskningsgapet. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ekonomutbildningar vid svenska högskolor och universitet kan komma att förändras med anledning av digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka bakomliggande mekanismer som hindrar ochmöjliggör en förändring för att skapa förståelse för fenomenet. Studien anammar en kvalitativ studie som, baserad på intervjuer med auktoriserade revisorer, respondenter från akademin samt en intervju med redovisningsspecialisten Pernilla Lundqvist, besvarar studiens problemformulering: Hur kan den svenska ekonomutbildningen med inriktning revision komma att förändras för att överensstämma med de nya kunskapskraven i branschen som digitaliseringen medför? Resultatet visar att digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen har förändrat kunskapskraven för revisorn och att högskolornas ekonomutbildning inte lever upp till efterfrågade kunskapskrav i branschen. IT-kompetens och analytiska kunskaper inom affärssystem blir nyckelkompetenser för aspirerande revisorer i framtiden. Studien identifierar framstående problemområden som hindrar en nödvändig utveckling av ekonomutbildningens digitala resa; en avsaknad förståelse för professionernas logiker och bakomliggande institutionella mekanismer som skapar tröghetpå högskolorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)