Bedömning i musikskapande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att förstår hur musiklärare bedömer elevers musikskapande och hur elevexempel tolkas och förstås utifrån nuvarande styrdokument. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes där musiklärare på högstadiet fick beskriva musikskapande och hur det bedöms i praktiken. En kvalitativ innehållsanalys användes som teoretisk utgångspunkt för att förstå det inhämtade materialet. Studien visar att musiklärare anser bedömning av musikskapande som svårt och att det finns skillnader i synen på bedömning och på vilka sätt man bedömer. Tydlighet, att ompröva och positiv feedback är viktigt i bedömning. Resultatet visar också på samstämmighet mellan lärarna i bedömningen av ett elevexempel. Musiklärarna tolkar styrdokumenten på delvis olika sätt där speciellt musikaliskt uttryck och vad som menas med egna musikaliska idéer anses svårtolkat. I uppsatsen diskuteras resultaten och jämförs med tidigare forskning. För den pedagogiska praktiken kan man trycka på nödvändigheten av tydlighet i formativ bedömning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)