”Jag har dött lite känns det som” : En kvalitativ studie om ensamkommande ungas upplevelser kring sin asylprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: År 2015 var det 162 877 personer som sökte asyl i Sverige varav 70 834 var barn. I gruppen barn ingår även barn utan vårdnadshavare. Under 2015 sökte 35 269 ensamkommande barn asyl i Sverige (Bris, 2017). Syftet i var att undersöka hur ensamkommande unga som kom till Sverige 2015 upplever hur den svenska asylprocessen påverkat deras mående samt vilka faktorer som haft en positiv inverkan på deras psykiska hälsa under asylprocessen. Datainsamlingen består av 5 semistrukturerade intervjuer. Studiens respondenter kom till Sverige som ensamkommande barn men är idag över 18 år, det vill säga myndiga, och har tillfälligt uppehållstillstånd. Kärnan i studien är respondenternas berättelser. Den insamlade empirin har analyserats och bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom området och teorierna identitetsteorin, symbolisk interaktionism samt marginalisering har använts för att tolka och analysera materialet. Resultatet i studien visar på hur ensamkommande ungas psykiska hälsa drabbas negativt och allvarligt av Sveriges tillfälliga begränsningslag, bland annat i form av självskadebeteende, ångest och stress. Resultatet visar även att ungdomens sociala kontaktnät är av stor betydelse för ungdomen. Skola, aktiviteter och vänner har lyfts som faktorer som påverkan de ensamkommande unga positivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)