Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. Det teoretiska ramverket vilar på teorier om ERM, Traditionell Riskhantering och Hållbarhet.Vår studie av riskhanteringsprocessen i tre stora industriföretagen i Gnosjöregionen visar att företagen i delvis har implementerat ERM i sin riskhantering. Samtliga företag har även en hållbarhetsfokuserad riskhantering för att bemöta de eventuella riskerna som är kopplade till hållbarhet. Samtliga företag säger sig inte ha någon bredare kunskap eller kunskap alls om ERM vilket bidragit till en spännande studie där vi själva fått granska och dra egna slutsatser kring hur företag hanterar risker. Studien visar också att företagen inte arbetar med ERM fullt ut. Ett exempel på detta är att det råder en viss inkonsekvens när det gäller huruvida de låter riskhanteringen genomsyra hela företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)