Hästägaren som konsument - Beslutsprocessen för högengagerande produkter och tjänster

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att öka förståelsen av hästägaren som konsument. Vi har valt att belysa detta genom att titta på beslutsprocessen för högengamangsprodukter och tjänster. Metod: Två olika metoder har använts som grund till uppsatsen. Den ena metoden består av ett kvantitativt tillvägagångssätt genom ett elektroniskt frågeformulär utlagt på internetsidor för hästägare. Den andra metoden utgörs av intervjuer med kunniga personer inom häst¬branschen. Resultat: Hästägaren som konsument påverkas av ett antal faktorer i sin beslutsprocess. Huvudsakliga särdrag hos hästägaren kan sammanfattas med att de har hög tilltro till veterinären i ett klart övervägande antal situationer, de är aktiva i sitt informationssökande om hästen via internet och de är mycket engagerade i sin hästs skötsel och hälsa vilket också yttrar sig i deras val av produkter och tjänster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)