BEHANDLINGSPROCESS FÖR ÖKAD KOMMUNIKATION FÖR KLIENTER MED RETTS SYNDROM

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Retts syndrom är en ovanlig diagnos. Syndromet beror på en mutation i den genetiska kodningen som får hjärnans utveckling att bromsa. Syndromets svårighetsgrad varierar mellan individer och över tid, men leder till livslånga aktivitetsbegränsningar bland annat genom nedsatt kommunikationsförmåga. Föräldrar till klienter med Retts syndrom menar att deras barn vill, men inte kan kommunicera. Att arbetsterapeuter skapar interventioner för att utveckla kommunikation är kanske inte självklart även om det är känt att arbetsterapeuter arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation bland annat i mötet med klienten. Klientens kunskap och erfarenhet skall vara utgångspunkten för den terapeutiska processen och ske i kontinuerlig dialog med klienten. Kommunikation kan dessutom vara en aktivitet eller meningsfullt görande i sig och ett medel för att påverka sin omgivning. Arbetsterapeuter inom barn- ungdom- och vuxenhabiliteringen kan komma att möta klienter med Retts syndrom. Arbetsterapeuter behöver därför kunna arbeta med kommunikation när det kommer till klienter med Retts syndrom för att möjliggöra meningsfullt görande.Syfte Att beskriva en arbetsterapeutisk behandlingsprocess för ökad kommunikation för klienter med Retts syndrom genom att systematiskt granska vetenskapliga artiklar.Metod En systematisk litteraturöversikt enligt Forsberg et al. Sökningar i databaserna: Scopus, Cinahl och Pubmed. Kvalitativ tematisk analys av sju granskade artiklar. Deduktiv ansats genom anpassning av Occupational Therapy Intervention Process Model för att skapa analysfrågor. Induktiv ansats av dataanalys.Resultat Tre huvudteman och respektive underteman: 1. Kartläggning av klient och utförandesammanhang: Närstående är en viktig resurs, Förstå klientens egna kommunikationssätt, Kartlägg klientens intressen, Vänta på svar, Ålder är inte avgörande. 2. Genomförande av intervention: Individanpassade interventioner, Träna i assisterade aktiviteter för generaliserad kommunikation, Coacha stödklienter, Trappa upp och fasa ut stöd. 3. Utfall av genomförd intervention:Utveckling av aktivitetsrepertoar och personlighet, Minskad frustration och ökad glädje.Slutsats Även om klienter med Retts syndrom har stora utmaningar i sin kommunikationsutveckling finns det sätt för arbetsterapeuter att ge dem verktyg att möta dem. I förlängningen kan det leda till att klienter med Retts syndrom får en utökad aktivitetsrepertoar och därmed ökad livskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)