Ökar ADHD risken för framtida drogmissbruk? En litteraturstudie för att undersöka sambandet mellan ADHD och drogmissbruk för att öka sjuksköterskans kunskap i sitt omvårdnadsarbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Rikard Andersson; Mathilda Carlsson; Max Olsson; [2012-03-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna litteraturstudie är avsedd för sjuksköterskor som i sitt vardagliga arbete träffar personer med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Denna patientgrupp förekommer överallt i vården. Författarna tror att det saknas tillräckligt med kunskap hos sjuksköterskan för att kunna möta och ge dessa personer en så bra vård som möjligt. Syftet med studien är att undersöka evidensen av sambandet mellan personer med ADHD och riskerna att utveckla ett framtida missbruk för att öka sjuksköterskans kunskap. Forskningen är oense om huruvida det föreligger en ökad risk för missbruk vid ADHD, dock kan det ses att om personen samtidigt har en uppförandestörning så ökar risken. Alla människor har förutfattade meningar och som sjuksköterska är det viktigt att kunna ge en bra vård utan att påverkas av sina egna värderingar. Studier visar att sjuksköterskans attityder gentemot patienter kan påverka deras val av behandling. Ofta ges en läkemedelsbehandling till barn med ADHD, detta har inte visat sig öka risken för att i framtiden börja missbruka. Det har visat sig att sjuksköterskans roll är viktig i vården kring personer med ADHD, de skapar en trygg kontakt. Personer med ADHD kan behöva stöd ända upp i vuxenåldern och här kan sjuksköterskan vara ett starkt stöd. Sjuksköterskan kan hjälpa dessa personer att känna en känsla av sammanhang. Slutligen kan det sägas att det varken går att påvisa eller utesluta ett samband mellan ADHD och ett framtida missbruk, men däremot ökar risken vid en samtidig uppförandestörning. Detta är ett mycket omtalat och debatterat ämne som kräver mer forskning för att kunna dra relevanta slutsatser kring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)