Publish on-the-go : en studie av mobilt socialt nätverkande hos early adopters

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

Sammanfattning: Detta arbete undersöker mobilt socialt nätverkande med smartphones som verktyg och har som syfte att belysa subjektiva värden i användandet hos en grupp så kallade ”early adopters”. Vi tittar närmare på hur samhället förändras i takt med att tekniken utvecklas, och ser till vilka konsekvenser och behov denna utveckling skapar. Vidare analyserar vi en grupp yrkesverksamma personer inom IT – och Mediabranschen, som ligger i framkant vad gäller teknikanpassning. Vi studerar hur de använder det sociala mediet Facebook i kombination med produkten iPhone, och analyserar det resultat vi får fram från intervjuer och observationer mot den teoretiska modellen Theory of Consumption Values. Denna modell används för att reda ut olika typer av upplevda värden hos vår nämnda intressegrupp, såsom; funktionella värden, sociala värden, emotionella värden, epistemiska värden samt situationsberoende värden. Genom att göra en resultatanalys kommer vi fram till att de främsta värden som vår intressegrupp ser med det kombinerade användandet av Facebook och iPhone handlar om tillgänglighet och information. Vi ser också hur det sociala nätverkandet är fokuserat på den personliga framtoningen, dvs. det personliga varumärkets betydelse för dessa människor, samt att kunskap om ny teknik och trender är mycket viktigt för dessa i deras arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)