Att leka matte i förskolan - Ett utvecklingsarbete i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: [2014]

Nyckelord: lek; lärande; matematik; förskola; learning study;

Sammanfattning: AbstractSyftet med detta utvecklingsarbete är att visa hur planerade leksituation kan bidratill barns matematikutveckling i förskolan. Frågeställning handlar om hurplanerade leksituationer kan bidra till barns matematikutveckling i förskolan. Föratt få svar på frågan har det genomförts en fokusgruppintervju med pedagoger iförskolan, vilken ligger till grund för planeringen av leksituationen. LearningStudy modellen används för att genomföra en planerad leksituation.Den sociokulturella teorin och variationsteorin har används för att tolka data somsamlats in. Variationsteorin har varit användbar för att förstå leksituationen samtatt synliggöra hinder och möjligheter för barns lärande. Medan den sociokulturellateorin har visat hur barns lärande sker i ett socialt sammanhang.Resultatet visar att barnen i förskolan lär sig matematik genom en planeradleksituation. En förklaring till detta är att välja en lämplig modell eller metod förlärandesituationen. Dessutom att vuxna och barn bör delta tillsammans ileksituationen. Learning Study modellen som vi har använt oss av gav möjlighetatt planera, genomföra och reflektera kring lärandesituationen, där vi och barnutvecklades. Barn utvecklade sin förståelse för två geometriska egenskaper, sidaoch hörn och vi utvecklade kunskap om barns lärande och har även fåttämnesdidaktisk kunskap. Resultatet visade också att leken var lustfylld och lärorikför barnen. I leksituationen integrerades leken och matematiken till en helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)