Geometrical accuracy of metallic objects produced with Additive or Subtractive Manufacturing: a comparative in-vitro study

Detta är en Master-uppsats från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Sammanfattning: Syftet: Utvärdera produktionstolerans av objekt som producerats genom additiv framställningsteknik (AF) för användning inom tandvård, samt att jämföra denna teknik med subtraktiv framställningsteknik (SF) genom reverse engineering. Material och metod: Tio exemplar av två olika geometriska objekt framställdes från fem olika AF maskiner och en SF maskin. Objekt A efterliknar ett inlay, medan objekt B återspeglar en modell av en fyrledsbro. Alla objekt delades in i olika mätled; X, Y och Z. Mätningarna utfördes med validerade och kalibrerade instrument. Linjära avstånd mättes med ett digitalt skjutmått och hörnradie samt vinklar mättes med ett digitalt mikroskop. Resultat: Vare sig additiv eller subtraktiv framställning uppvisade en perfekt matchning till CAD-filen med hänsyn till de parametrar som utvärderades i denna studie. Standardavvikelsen gällande linjära mätningar för subtraktiv framställning uppvisade konsekventa resultat i alla led, med undantag för X- och Y-led för objektet A och i Y-led för objekt B. Samtliga additiva tillverkningsgrupper hade en konsekvent standardavvikelse i X- och Y-led, men inte i Z-led. Med avseende på hörnradiemätningar, hade SF gruppen i överlag bättre produktionsnoggrannhet för både objekt A och B medan AM grupperna var mindre noggranna. Konklusion: Med hänsyn till begränsningarna med denna in vitro studie, stödjer resultat hypotesen, med hänsyn till att AF hade en bättre förmåga att återskapa komplexa och små geometrier jämfört med SF. Samtidigt identifierades en bättre reproducerbarhet hos SF gällande enkla geometrier och linjära avstånd. Vidare studier krävs för att bekräfta dessa resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)