Vad lär vi oss av teamet? : En studie av teamarbete och att behålla kunskap i organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Alla typer av organisationer är beroende av den kunskap dess medlemmar besitter, samtidigt som kunskap för företag har kommit att bli allt mer av ett konkurrensmedel. För att en organisation ska kunna behålla kunskap krävs att det finns såväl en metod för att förmedla kunskap mellan medlemmar som för att behålla kunskap när medlemmar lämnar organisationen. Ett sätt att öka kunskapsutbytet har varit att organisera arbetet i team. Det är dock inte undersökt i vilken utsträckning teamarbete även bidrar till att kunskap behålls inom organisationer. Studien genomför en serie kvalitativa intervjuer med medlemmar i en organisation som i hög grad arbetar teambaserat, för att försöka kartlägga såväl hur kunskap utbyts som hur den stannar kvar. Det konstateras att nivåerna av kunskapsutbyte är störst i delar av organisationen som utgörs av team, samt att mycket av kunskapen som förmedlas också stannar kvar i organisationen. Det är därför rimligt att anta att höga nivåer av kunskapsförmedling leder till ett mer välutvecklat organisatoriskt minne och att team som arbetssätt därmed också har en positiv inverkan på minnet. Vidare forskning behövs dock om vilka andra variabler utöver arbetssätt som kan påverka det organisatoriska minnets uppbyggnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)