Munvård för patienter med huvud-och halscancer som genomgår onkologisk behandling, med fokus på egenvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Patienter med huvud- och halscancer som genomgår onkologisk behandling kan få en påverkan på deras livskvalitet. Biverkningar i munhålan relaterat till strålbehandling är vanligt och en av de allvarligaste biverkningarna är oral mukosit som drabbar cirka 80% av patienterna. Utöver det lidande som biverkningarna ger patienten kan det också leda till uppehåll eller avslutad behandling. Detta gör god munvård till en prioritet för dessa patienter. Syftet med denna studien är att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med munvård på en onkologisk slutenvårdsavdelning, med fokus på egenvård. Studien genomfördes som en intervjustudie med sex deltagande sjuksköterskor. Intervjuerna resulterade i fyra huvudteman, samt subteman. De fyra huvudteman som identifierades var delat ansvar, kontinuitet, påverkbara rutiner och mer kunskap. Det framkom att ansvaret för munvården delades över flera professioner, samt att riktlinjer & rutiner var inte tillräckligt tydliga för alla på arbetsplatsen. Det finns behov av mer kunskap och utrymme att göra patienten mer delaktig i sin egenvård. Skriftlig information till patienterna hade kunnat gynna patientens egenvård, delaktighet och trygghet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)