Utveckling eller Utbyte? : Små klädbutikers långsiktiga överlevnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Bakgrund - I dagens globala marknad med IT-utveckling i framkant blir det allt svårare för mindre företag att överleva. Stora klädkedjor konkurrerar med stordriftsfördelning ut småklädesbutiker vilket gör det svårare för dem att överleva. För att kunna ha en chans på marknaden måste småklädesbutiker skapa värde på nya sätt. Där det blir allt viktigare att skapa lojala kunder.

 

Problem - Vilka marknadsföringsstrategier är viktiga för små företag att skapa lojala kunder?

 

Syfte - Syftet är att analysera och utvärdera marknadsföringsstrategier för fem små klädbutiker för att hitta överensstämmelser samt oöverensstämmelser (misfits) mellan företag och dess kunder.

 

Arbetsmetod - Data insamlas via intervjuer med företag och enkäter med respektive butikskunder.

 

Teoretiskt perspektiv - Relationsmarknadsföringsperspektiv samt Transaktionsmarknadsföringsperspektiv

 

Teori - Involveringsteorin, Kommunikationscirkel samt Marknadsföringsmixens 4 P: na och Kommunikationsprocessen

 

 

Empiri - Empirin är hämtad från intervjuerna med företagen och enkätsvaren från kunderna.

 

Analys - Analysen är tolkad utifrån empirin som är hämtad från intervjuerna med företagen och enkätsvaren från kunderna. Varje butik analyseras för sig.

 

Resultat - Undersökningen har visat att företagen använder både envägs- och tvåvägskommunikation som kommunikationsmedel. Det har även visat att transaktionsmarknadsföringsstrategier är en nackdel för företagen eftersom kunden är höginvolverad och söker relationsbyggande. Dessutom är word-of-mouth ett centralt begrepp för alla butiker.

 

Slutsats - De marknadsföringsstrategier inom relationsmarknadsföring är de strategier som är viktigaste för att skapa lojala kunder hos mindre företag på en globaliserad marknad.

 

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)