Leukocytdifferentiering hos katt och hund : Jämförelse mellan den automatiska cellräknaren ProCyte Dx och manuell celldifferentiering

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

Sammanfattning:

Ett blodstatusprov är en viktig analys inom både human- och veterinärmedicin för att bedöma hälsotillståndet hos patienter och för att upptäcka eventuella hematologiska avvikelser. Denna analys utförs med automatiska cellräknare där en del av analysen är att differentiera och kvantifiera de olika leukocyttyperna. Vid sjukdom är det vanligt att blodet innehåller ett förhöjt antal avvikande leukocyter, vilket automatiska cellräknare kan ha svårt att kvantifiera. Då bör referensmetoden manuell leukocytdifferentiering utföras som komplement.

Syftet med studien var att jämföra leukocytantalet från katt- och hundblodprover kvantifierade av den automatiska cellräknaren ProCyte Dx, med en manuell celldifferentiering. Detta studerades genom att utvärdera hur väl metodernas resultat överensstämde. Differentialräkning utfördes på blodprov från 20 katter och 16 hundar, med ProCyte Dx och genom manuell celldifferentiering. Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan metoderna för lymfocyter och eosinofiler, men däremot för monocyter. För neutrofiler observerades signifikanta skillnader mellan metodernas resultat för katt, men inte för hund. Resultaten visade en stark korrelation mellan metodernas resultat för neutrofiler hos både katt och hund (r=0,92 resp. 1,0), men även för eosinofiler hos katt (r=0,88). Hos hund visade resultatet en stark korrelation för lymfocyter (r=0,83) men även för monocyter (r=0,89). En viss förskjutning i differens mellan metodernas resultat kunde observeras, särskilt för neutrofiler där resultatet indikerar att fler av denna celltyp kvantifierats manuellt än av ProCyte.

Sammantaget visar studiens resultat inga signifikanta skillnader mellan metoderna för majoriteten av de undersökta leukocyttyperna. Rekommendationen är dock att komplettera med en manuell celldifferentiering om resultatet från den ProCyte-utförda celldifferentieringen avviker från normala värden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)