Att vidareutveckla en introduktionsprocess - En kvalitativ analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera en större tjänsteorganisations introduktionsprocess för nyanställda och chefer och föreslå eventuella utvecklings-möjligheter. Introduktionsprocessen är en del av organisationens employer brand som de vill utveckla. Uppsatsen har tolkats utifrån ett fenomenologiskt synsätt och intervjuer har använts som metod. Sammanlagt har sju intervjuer utförts med nyanställda och chefer. Resultat visar att det finns både likheter och olikheter i intervju-personernas upplevelser av introduktionsprocessen. Vi har kunnat identifiera flera utvecklingsmöjligheter och det är främst tajmingen på introduktionsdagen. Denna introduktionsdag bör matcha första anställningsdagen och komma relativt nära i tid. En annan utvecklingsmöjlighet vi har kunnat identifiera är att organisationen bör utforma utvecklingsplaner för de personer som vill avancera och utvecklas inom organisationen. Dessa planer bör innehålla information om hur personen ska gå till-väga och vilka möjligheter som finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)