Att beskriva hur personer med multipel skleros upplever sin livssituation och livskvalité

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

Författare: Justine Johansson; Ann-christin Lindkvist; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. I Sverige diagnostiseras cirka 1000 personer per år med MS och antalet personer som lever med sjukdomen uppges vara mellan 17 500 - 18 500. Att leva med MS kan innebära fysiska, psykiska och sociala begränsningar. Sjuksköterskan har det största omvårdnadsansvaret och det bör baseras på patientens grundläggande behov. Syfte: Att beskriva hur personer med multipel skleros upplever sin livssituation och livskvalité, samt att beskriva undersökningsgruppen i artiklarna. Metod: Litteraturstudien bygger på tolv vetenskapliga artiklar. Sökningarna gjordes via Cinahl och PubMed. Resultatet sammanställdes under en huvudrubrik och tre underrubriker. Huvudresultat: Resultatet visade att stöd från familj och omgivning var av betydelse. Både fysiska och psykiska symtom kan ge betydande sociala begränsningar och försämrad trygghet. Arbete och sysselsättning var viktigt men familj och socialt stöd var mer avgörande för livssituation och livskvalité. Sjukdomen medförde både en positiv och negativ syn på livssituationen. Samtal med sjuksköterskor och läkare gav ett gott stöd. Slutsats: Resultatet visade att MS hade en stor inverkan på livssituationen och livskvalitén. Fysiska och psykiska symtom till följd av MS kan ge betydande sociala begränsningar. Stöd från familj och omgivning var av stor betydelse. Att ha någon form av sysselsättning kan bidra till en ökad livskvalité. Fortsatt forskning om sjukdomen och hur den påverkar personernas livssituation och livskvalité anses vara av betydelse.   Nyckelord: Livskvalité, Livssituation, Multipel skleros

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)