Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av bröstförlust efter genomgången mastektomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige. Av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer genomgår 45% mastektomibehandling, vilket innebär en stor omställning både fysiskt och psykiskt för kvinnan och hennes närstående. Syfte: Syftet var att beskriva bröstförlustens inverkan på livet för de kvinnor som genomgått mastektomi till följd av bröstcancer. Metod: Tio kvalitativa studier ingick i denna litteraturstudie. Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo. Fribergs modell för litteraturöversikt användes för att strukturera studiens resultat. Resultat: Resultatet visade en förändrad kroppsuppfattning hos de drabbade kvinnorna, där bröstförlusten inbringade tankar om att inte längre vara hel samt upplevelsen av minskad kvinnlighet. Vidare belyste resultatet hur detta också ifrågasätte identiteten hos de drabbade kvinnorna som också inverkade på sociala relationer och aktiviteter. Känslan av att vara annorlunda väckte en stark önskan om att framstå som normal inför andra för att passa in i samhällets ideal. Konklusion: Resultatet visade att bröstförlust till följd av mastektomi påverkar livet på många plan, både psykiskt och fysiskt för de drabbade. Att öka förståelsen för kvinnors upplevelser av bröstförlust och dess inverkan på livet är något sjuksköterskan kan hjälpas av i mötet med kvinnan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)