"Rom byggdes inte på en dag". En kvalitativ studie om strategiskt HR-arbete efter genomförandet av HR-transformation, samt förväntningarna mellan HR och linjecheferna

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: HR är en förkortning av Human Resources och kan på svenska översättas med begreppet humankapital. HR-funktionen utgörs vanligtvis av de tre områdena strategi, operativt arbete samt administration. Under de senaste åren har HR-funktionen genomgått en transformation där syftet har varit att skapa ett strategiskt och styrningsinriktat HR. Administrativa uppgifter flyttas ut till externa leverantörer (outsourcing) eller centraliseras och effektiviseras med hjälp av IT och alltmer personalansvar flyttas över till linjecheferna. Målet med transformationen är att det nya HR ska inriktas mot att skapa värde till både interna och externa aktörer.Syftet med studien är att undersöka hur det strategiska HR-arbetet genomförs i praktiken samt hur HR och linjechefer tillsammans arbetar mot att uppnå organisationsstrategin. Då ett väl utvecklat samarbete mellan HR och linjen kan ses som en förutsättning för strategiskt HR-arbete är syftet även att undersöka vilka förväntningar HR och linjen har på varandra för att upptäcka eventuella skillnader inom dessa förväntningar.Undersökningen är genomförd på två av dotterbolagen inom Volvokoncernen. Vi har totalt genomfört nio intervjuer på de två arbetsplatserna, där fem av respondenterna har arbetat inom HR-funktionen och övriga fyra har varit linjechefer som HR servar.Studien visar att strategiskt HR-arbete bygger på ett långsiktigt perspektiv där arbetet sker proaktivt. HR ska fungera som ett konsultativt stöd gentemot linjecheferna och de ska tillsammans utveckla ett nära samarbete som bidrar till att uppnå organisationsstrategin. Det strategiska HR-arbetet innebär att utreda, genomföra och följa upp HR-insatser inom ”mjuka värden”, så som kompetens, motivation och lön.HR-funktionen som helhet förväntar sig att linjecheferna ska ta ett större administrativt ansvar för att på så sätt kunna avlasta HR-funktionen, vilket i sin tur kan frigöra tid till det strategiska arbetet. I stora drag förväntar sig linjecheferna stöd från HR-funktionen i alla typer av personalrelaterade frågor, alltifrån rutinfrågor och administrativa uppgifter till svårare fall som gäller medarbetarna. Linjechefernas förväntningar kan anses variera i mångt och mycket från person till person. Några förväntar sig att HR-funktionen ska fungera som den alltid har gjort, det vill säga som en personaladministrativ enhet, medan andra är öppna för att anamma den nya strategiska HR-inriktningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)