Ny handelspartner, gammalt handelsmönster? - En studie av Kinas engagemang i Zimbabwe, betraktat ur ett världssystemsperspektiv

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna undersökning syftar till att studera Kinas allt tilltagande engagemang i Afrika, genom att titta på utbytet med Zimbabwe som ett empiriskt fall. Kinas växande industri har fått landet att söka förbindelser för att säkra det kontinuerliga flöde av råvaror som måste till för att trygga behovet. Zimbabwe besitter liksom många delar av den afrikanska kontinenten ansenliga mängder outnyttjade naturresurser, vilka lockat till sig den asiatiska jätten och som etablerat sig med stor framgång. Vad man måste fråga sig är vad denna handelsrelation innebär för Zimbabwe. För att besvara detta utgår vi från världssystemanalysen, genom vilken stater kan klassificeras och ställas i relation till varandra i syfte att undersöka utbytets jämnhet d.v.s. hur vissa stater växer ekonomiskt på bekostnad av andra. Med detta som teoretisk grund studeras sedan hur utbytet sker i praktiken. Våra resultat tyder på att Kina förvisso stärker Zimbabwe finansiellt i ett kortsiktigt perspektiv, men inte i det långa loppet och snarare landets politiska elit än befolkningen som helhet. Betraktat ur världssystemsanalysens perspektiv förefaller utvecklingen gå mot ett ekonomiskt dominansförhållande där Kina utgör den styrande parten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)