Flexibilitet och HRM : En studie av tillämpning inom e-handel

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för de konsekvenser som interna respektive externa ansatser till bemanningsflexibilitet och därtill hörande HRM-metoder får för verksamheten avseende flexibilitet, kostnad, kvalitet och leverans. Syftet är vidare att pröva teorin om bemanningsflexibilitet, HRM-metoder och dess effekter på verksamheten mot studiens empiriska material.

Metod: Uppsatsens undersökning har genomförts med ett kvalitativt angreppssätt och grundar sig på en litteraturstudie samt egna primärkällor. Primärkällorna består av intervjuer med tre företag i e-handelsbranschen, en verksamhet där flexibilitet är av stor vikt.

Slutsatser: Extern respektive intern flexibilitet fanns vara kopplade till skilda sätt att hantera personalresursen, vilket ledde till olika konsekvenser. Enligt resultatet av undersökningen påvisas extern flexibilitet vara förknippat med hårdare HRM-metoder och vissa negativa konsekvenser av detta, som t ex lägre motivation och lojalitet samt hög personalomsättning. Trots detta var den externa flexibiliteten i fokus hos samtliga företag i studien. Undersökningen tyder dock inte på att detta inverkade negativt på objektiva prestationsmått som produktivitet och kundnöjdhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)