Utomhuspedagogik : Barns möte med naturen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: INLEDNING Det finns många forskare som anser att naturen är viktig för människan och att naturen är en lärmiljö. Det står även i Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Läroplanen för förskolan 2018) att förskolans uppdrag är ge barnen möjlighet till sin omgivande miljö, natur och samhälle. Denna studie är riktad mot utemiljön som rum för ett lustfyllt lärande i kombination med förskolans verksamhetsmål. SYFTE Studiens syfte är att undersöka barns naturmöten tillsammans med pedagoger under förskolans skogsbesök. Vad sker och händer i mötet med naturen, är naturen ett rum för lärande eller ett rum för samspel och lek eller för båda. På vilket sätt kan pedagogernas förhållningssätt påverka mötet med naturen. METOD Till studien har vi valt att använda oss utav en kvalitativ metod med observation som redskap. Detta för att vi ville få en bild av händelser där barnen möter naturen. Vad kan utevistelse som lärmiljö bidraga till för barns lärande och på vilket sätt kan pedagogerna påverka mötet med naturen. Observationer av barn och pedagoger har genomförts under en utflykt i skogsmiljö. RESULTAT Resultatet visar en tydlig bild av hur barns möte med naturen kantas av möjligheter att testa och utforska naturens material med stort eget inflytande. Barnen i vår studie kunde leka fritt och använda både fantasi och kreativitet. Barnen fick även många möjligheter till ett lustfyllt lärande genom samspel och samarbete, tillsamman med både barn och pedagoger. Under observationen kunde vi se spontana situationer där pedagogerna fångar upp barnens intresse och vävde in ämnen som matematik och naturkunskap. Resultatet visar också många exempel på olika förhållningssätt där pedagogerna engagerade sig och följde barnens intresse, även förhållningsätt där pedagogerna lockade barnen till nya aktiviteter och nya kunskapstillfällen. Studiens resultat kan bidra till en förståelse för hur skog och natur kan vara ett rum för lärande. Naturen i sig bjuder in till en rikedom av kunskap om djur och natur, samt kan utgöra ett rum för samspel, kommunikation och lek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)