Beslutsprocessen vid avyttring av kommersiella fastigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: Syftet med studien är att studera beslutsprocessen hos stora fastighetsbolag och vilka faktorer som påverkar beslutsfattare vid avyttring av kommersiella fastigheter. Studien visar att fastighetsbolag har ett liknande tillvägagångssätt i beslutsprocessen vid avyttring av kommersiella fastigheter. Vidare visar studien att den vanligaste faktorn till varför fastighetsbolag väljer att avyttra en kommersiell fastighet är för att fastigheten inte passar in i fastighetsbolagets affärsmodell. Slutligen visar studien att beslutsfattare tenderar att inte vara fullt rationella i beslutsprocessens olika delar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)