Rättshandlingar och viljeförklaringar i förmögenhetsrätten : om begreppen viljeförklaring och rättshandling samt om deras användning i svensk förmögenhetsrätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Oskar Mossberg; [2013]

Nyckelord: Rättshandling; viljeförklaring;

Sammanfattning:

Uppsatsen behandlar rättshandlings- och viljeförklaringsbegreppen. Inledningsvis granskas de ur ett rättshistoriskt och systematiskt perspektiv, för att se var begreppen kommer ifrån och var de hör hemma. Därefter behandlas några definitioner av begreppen och deras inbördes förhållande undersöks. Uppsatsen behandlar även några kriterier som har ansetts kunna uppställas för att vissa föreliggande rättsfakta ska, kan eller bör anses utgöra en viljeförklaring. I anslutning till tidigare uppfattningar görs gällande att det som huvudregel ska finnas uttryck för en vilja som ingett en mottagare intryck av att viljan omfattar att en viss rättsföljd inträder, att detta uttryck ska ha nått mottagaren på något sätt och att uttrycket avgivits frivilligt. Det finns dock såväl undantag som utrymme för att problematisera kring respektive kriterium. Därtill behandlas vad rättshandlingsbegreppet används till i samtida svensk rätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)