Vad avgör kvaliteten på hållbarhetsredovisningen? : Faktorer bakom beslut att tillämpa GRI:s standarder samt upplåta hållbarhetsredovisning för extern granskning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Författare: Patrik Arestav; Mikael Sjöstedt; [2020]

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning; GRI;

Sammanfattning: Syfte: Mycket av innehållet i hållbarhetsrapporter kan ses som marknadsföring från företagen som skriver om vilka ambitioner de har för sitt hållbarhetsarbete, men mindre om deras faktiska miljömässiga påverkan. Vi har därför försökt definiera en hållbarhetsrapports kvalitet och sedan studerat vilka faktorer som ligger bakom denna. Faktorer vi intresserat för oss är branschtillhörighet och styrelsesammansättning i form av andel kvinnor i styrelsen.  Studiens syfte: Vi ämnar studera vilka faktorer som påverkar kvaliteten i svenska företags hållbarhetsredovisningar.  Metod: Studien är utformad efter kvantitativ forskningsmetodik. Urvalet består av svenska börsnoterade företag. För att utröna om samband finns mellan kvaliteten på hållbarhetsrapporterna och våra valda faktorer har studien använt sig av binära logistiska regressionsmodeller. Data har samlats in via databasen Retriever samt genom företagens hållbarhetsrapporter och årsredovisningar.  Resultat & slutsats: Studien visar negativa samband mellan kvalité på hållbarhetsrapporter och branschtillhörighet i branscherna sjukvård och industri. Studiens resultat går delvis emot tidigare forskning då den inte finner signifikant positivt samband mellan branschtillhörighet i bransch med hög social och miljömässig påverkan och kvalité på hållbarhetsredovisning. Studien fann inget samband mellan andelelen kvinnor i styrelsen och kvalité på hållbarhetsredovisning.  Examensarbetets bidrag: Studien presenterar ett nytt sätt att operationalisera begreppet kvalitet på hållbarhetsredovisningar. Förslag till fortsatt forskning: Resultatet visade att en låg andel företag lät sina rapporter bli granskade, vilket för att fortsatt forskning som vill studera variansen inom denna variabel bör innehålla ett större urval.  Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, GRI, extern granskning, branschtillhörighet, styrelsesammansättning 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)