Kvalitativ studie gällande organisationers användning av molntjänster

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

Sammanfattning: Molntjänster har funnits sedan en lång tid tillbaka. Med åren har allt fler börjat använda dessa tjänster, vilket har gjort att det är ett högaktuellt ämne. Cirka 75 procent av företag använder sig av molntjänster och det ses som nödvändigt för digitaliseringen i svensk offentlig sektor. Trots det råder en debatt om komplexiteten vid användandet av molntjänster för myndigheter. Denna forskningsstudie kommer studera organisationers tankar kring molntjänster och dess prioritering för molntjänsternas olika risker, för att kunna skapa en förståelse kring varför organisationer tar de beslut de tar. Hur kan det komma sig att företag och myndigheter ser olika på användningen av molntjänster? För att ta reda på detta har en litteraturstudie genomförts för att inhämta tidigare forskning kring området, samt semistrukturerade intervjuer med företag och myndigheter för att få en fördjupad förståelse kring dess användning av molntjänster. Undersökningen visar på att det skiljer sig mellan företag och myndigheter när det kommer till anskaffningen av molntjänster. För myndigheter finns det regler och riktlinjer för hur de ska gå till väga. För företag saknas det riktlinjer, de har dock egna individuella beslutsprocesser. Företagen har enbart dataskyddsförordningen att ta hänsyn till samtidigt som myndigheter även har flertalet andra lagstiftningar att följa. Det skilde sig även åt mellan företag och myndigheter gällande de problem och hot som de ser, samtliga myndigheter ser fler hot än vad företagen gör. En likhetsom resultatet visar är att organisationerna hade liknande policys, där man inte får använda otillåtna molntjänster. Myndigheter hade även åtgärder i avsikt att förhindra skugg-IT, detta genom att fånga upp de anställdas behov och på så sätt hindra dem från att nyttja otillåtna tjänster. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)