Perifer nervpåverkan av måttlig fysisk aktivitet : En studie om huruvida fysisk aktivitet har någon påverkan på de perifera nervernas funktion, mätt med elektroneurografi.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Elektroneurografi används för att bedöma nervfunktion och påvisa patologiska förändringar i det perifera nervsystemet. Det är en metod känslig för störningar och registreringarna kan påverkas av temperaturen i huden och underliggande vävnad, då värme ökar de perifera nervernas nervledningshastighet.   Fysisk aktivitet har bevisats ha positiva effekter på hälsan och involverar många av kroppens organsystem. En sådan effekt är en ökad metabolism i skelettmusklerna, vilket genererar värme.   Syfte och frågeställning: Syftet är att undersöka de perifera nerverna i en nedre extremitet hos en grupp neurologiskt friska individer utan diagnosticerad diabetes med elektroneurografi, för att se om fysisk aktivitet har någon effekt på den perifera nervfunktionen.   Metod och material: Tre perifera nerver i individernas (n=18) dominanta ben; nervus (n) suralis, n. peroneus och n. tibialis undersöktes med elektroneurografi före och efter måttlig fysisk aktivitet. N. suralis undersöktes sensoriskt och n. peroneus och n. tibialis undersöktes motoriskt och F-respons registrerades. Hudtemperatur och kroppstemperatur mättes inför samtliga registreringar och ansträngningsgrad vid den fysiska aktiviteten uppskattades.   Resultat: Signifikant skillnad mellan registreringarna från n. suralis kunde ses vad gäller latenstid och ledningshastighet, och den distala amplituden, proximala latenstiden samt ledningshastigheten för n. peroneus. Dessutom kunde signifikant skillnad ses i den proximala latenstiden för n. tibialis, och i F-M-latenstiden för n. peroneus och n. tibialis.   Slutsats: En positiv effekt kan ses i en del variabler, troligtvis beroende på temperaturskillnaderna mellan registreringarna. Dock skulle en större undersökningsgrupp potentiellt ge tydligare resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)