Budgeten - Controllerns syn och IT-systems stöd vid budgetprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Varje företag har sitt eget sätt att ta fram sin budget. Controllern har ofta en central roll vid budgetarbetet och ser till att budgeten sammanfaller efter de mål som företaget satt upp. Företag använder sig av olika IT-system i sina verksamheter och dessa kan vara till hjälp vid framtagningen av budgeten. Syftet med denna studie är att studera hur företag framställer sin budget ur controllerns synvinkel. Vi kommer även att se hur IT-system kan stödja controllern och medarbetarnas verksamhet. För att få en djupare förståelse av ämnet har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. I vår teoretiska referensram sker en genomgång av studiens centrala begrepp, controllern, budgeten, informationssystemet samt ERP-systemet. Vi har genomfört tre besöksintervjuer för att studera hur dessa genomför sin budgetprocess och hur IT-systemen kan vara till stöd. Varje intervju spelades in och gjordes på respondentens arbetsplats. Resultatet av denna studie visar att företag arbetar på likartade sätt i budgetprocessen genom en iterativmetod. Företag använder IT-systemen för att finna historiken från tidigare år samt för att skapa budgeten. De tar hjälp från analysverktyg som Excel och skapar revideringar av budgeten genom prognoser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)