Yrkesroll, yrkesidentitet och personlig identitet

Detta är en C-uppsats från

Författare: Mona Hilmersson; [2008-06-12]

Nyckelord: yrke; personalchef; yrkesroll; yrkesidentitet; identitet;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka om personalchefer upplever sitt yrke som en yrkesroll eller som en yrkesidentitet, om det är möjligt att skilja begreppen åt i deras upplevelser av yrket och vilken betydelse upplevelsen av yrket som en yrkesroll och/eller yrkesidentitet har för hur yrket upplevs i relation till den personliga identiteten. Frågeställningarna är:oUpplever personalchefer sitt yrke som en yrkesroll eller som en yrkesidentitet och är det möjligt att skilja begreppen åt i deras upplevelser av yrket?oHur upplevs yrket i relation till den personliga identiteten beroende på om yrket upplevs som en yrkesroll och/eller som en yrkesidentitet?Eftersom upplevelsen av ett yrke, både i relation till begreppen yrkesroll och yrkesidentitet och i relation till den personliga identiteten, är personlig och unik har studien en kvalitativ ansats. Metoden som använts är halvstrukturerade intervjuer med sex personalchefer vilka valts med avseende på att få jämn fördelning av kön, ålder och utbildningsbakgrund samt anställda i privat och offentlig sektor. Intervjuerna transkriberades och tematiserades med hjälp av meningskategorisering vilken låg till grund för analysen.Det framkom i undersökningen att personalcheferna skapade en yrkesidentitet i samspel med omgivningen. I yrkesidentiteten ingick det att vara tydliga och självklara i organisationen, arbetsgivarens representanter samt duktiga på att kommunicera, samarbeta och skapa förtroende med andra grupper inom organisationen. Några av personalcheferna gav dock uttryck för upplevelsen av yrket som en yrkesroll samtidigt som de konstruerade en identitet kring denna. Det går därför inte att separera begreppen yrkesroll och yrkesidentitet i deras upplevelser då personalcheferna upplevde sitt yrke både som en yrkesroll och som en yrkesidentitet. Resultatet motsäger en del av den tidigare forskning som finns kring personalvetares yrkesroll och yrkesidentitet, till exempel visar Johan Berglund (2002) i sin studie och Lisa Sundman (2007) i sin c-uppsats på en tydlig upplevelse av en yrkesidentitet. Christine Holander & Eva Carin Landström (2005) beskriver dock i sin c-uppsats upplevelsen av både en yrkesroll och en yrkesidentitet hos personalvetare.Personalchefernas upplevelser av yrket i relation till den personliga identiteten utmärktes av en viss dubbelhet. Ingen identifierade sig explicit som personalchef vilket uttrycktes genom att de i möten med nya människor presenterade sitt yrke genom att säga ”jag arbetar som personalchef” och inte ”jag är personalchef”. Samtliga visade dock på en implicit identifikation med yrket genom att uppleva att arbete och fritid tenderade att glida in i varandra. Slutsatsen blir därför att yrket till viss del upplevdes som en del i den personliga identiteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)