(S)könlitteratur för barn : En genusteoretisk studie om hur kön gestaltas i populär skönlitteratur för barn.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Normer finns överallt och vi människor anpassar våra tankesätt och viljor efter dessa. En av de mest omtalade normerna är könsnormen, som avspeglar vilken roll de olika könen förväntas ha i samhället. Enligt forskning kan rådande normer förstärkas genom bland annat böcker, det blir därför angeläget att undersöka hur barns favoritböcker förhåller sig till dessa. Syftet med föreliggande studie var att kunna sprida medvetenhet, inspirera till ett normkritiskt förhållningssätt och undersöka om dessa barnböcker följer läroplanens strävan efter att motverka könsstereotyper, eller om de istället reproducerar dessa normer. Detta genom att analysera ett urval av favoritböcker som barnen på fyra förskoleavdelningar valt att dela med sig av. Resultatet av studien visar att merparten av böckerna som analyserats har ett normkritiskt förhållningssätt, men fortsätter ändå reproducera stereotypa könsmönster genom karaktärernas gestaltning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)