Ledarskapsbeteenden inom fastighetsmäklarbranschen : Ur ett medarbetarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: LEDARSKAPSBETEENDEN INOM FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN  - Ur ett medarbetarperspektiv   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi  Författare: Nathalie Edenborg & Maja Roberg  Handledare: Emilia Kvarnström  Datum: Juni 2022  Syfte: Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur en fastighetsmäklare resonerar om målvägsteorins ledarskapsbeteenden. Vidare är syftet att undersöka om fastighetsmäklare anser att målvägsteorin är användbar inom fastighetsmäklarbranschen.  Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med 10 semistrukturerade intervjuer och fyra mer djupgående intervjuer. Respondenterna är aktiva fastighetsmäklare med olika arbetserfarenhet och intervjuerna utfördes genom fysiska möten.  Empiri: I den empiriska delen presenteras en sammanställning av intervjusvaren som vi ansåg hade mest relevans till målvägsteorin.  Resultat & Slutsats: Det finns flertalet infallsvinklar som är av betydelse när det kommer till vilket ledarskapsbeteenden en fastighetsmäklare föredrar. Dessa är medarbetarnas egenskaper, hur självgående en fastighetsmäklare är, arbetserfarenhet inom branschen och hur stort eget ansvar en mäklare har. Däremot har det framkommit att målvägsteorin är en anpassningsbar teori inom fastighetsmäklarbranschen. Examensarbetets bidrag: Med denna studie hoppas vi att ledare inom fastighetsmäklarbranschen ska kunna få vägledning genom en ökad förståelsen om hur de kan utföra sitt ledarskap enligt målvägsteorins ledarskapsbeteenden, inom fastighetsmäklarbranschen. Genom den ökade förståelsen önskar vi kunna ge ledare tillvägagångsätt att utveckla och anpassa sin verksamhet efter medarbetarnas uppfattning om ledarskap inom branschen.  Förslag för fortsatt forskning: Förslag på vidare forskning är att inkludera ledare i samma område och jämföra hur vardera part resonerar kring ledarskapsbeteenden inom fastighetsmäklarbranschen.  Nyckelord: Målvägsteorin, Vägledande ledarskapsbeteende, Stödjande ledarskapsbeteende, Deltagande ledarskapsbeteende, Prestationsinriktat ledarskapsbeteende, Fastighetsmäklarbranschen, Medarbetarperspektiv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)