Det nya arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö - ur ett HR-perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Under de senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats, något som har medfört att stress och arbetsrelaterad ohälsa blivit ett stort samhällsproblem. Detta faktum medför ökade krav på arbetsgivaren i form av att skapa balans mellan krav och resurser i arbetet. Av arbetsmiljölagen framgår det att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder för att motverka uppkomsten av ohälsa på arbetsplatsen. Någon närmare precisering av innebörden i uttrycket existerar inte i lagtexten, vilket gör det svårt att avgöra hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig. AFS 2015:4, även benämnt OSA-föreskrifterna, togs fram som ett stöd till arbetsgivare med syfte att konkretisera arbetsmiljölagen på det organisatoriska och sociala området. Studiens syfte är att utreda rättsläget gällande det förebyggande arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö samt utröna de skillnader som OSA-föreskrifterna medfört. I rättslägesutredningen ges även utrymme för de påföljder och sanktioner som kan inträda vid åsidosättande av arbetsmiljöskyldigheter. Vidare tillämpas en fallstudie vilken har för avsikt att, utifrån ett HR-perspektiv, granska hur OSA-föreskrifterna kan tolkas och implementeras i realiteten. Utredningen beträffande rättsläget visar tillsammans med fallstudien på att OSA-föreskrifterna tydliggör arbetsgivarens skyldigheter vilket således även ställer högre krav på denne. Trots detta är vår uppfattning att föreskriften inte når sin fulla potential då rättstillämpningen försvåras av ett antal faktorer. Bland annat den psykiska ohälsans komplexitet, straffrättens uppbyggnad samt avsaknaden av rättspraxis inom området. Vi är av uppfattningen att det fortfarande kan vara svårt att avgöra hur långt arbetsgivaransvaret sträcker sig men att de bindande föreskrifterna är ett steg i rätt riktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)