Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna personer med långvarig smärta

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Långvarig smärta kan definieras som smärta som kvarstår efter det att den primära orsaken skulle ha läkt ut och hur lång denna tidsperiod är varierar men International Association for the Study of Pain , IASP, har angett en duration på 3 månader eller mer. Att leva med långvarig smärta innebär ofta svårigheter att utföra aktiviteter och detta kan påverka många områden i livet negativt eftersom smärtan kan leda till en fysisk, psykologisk och social påverkan för de drabbade. Syfte: Att kartlägga arbetsterapeutiska interventioner som kan ingå i en multidisciplinär rehabilitering vid långvarig smärta för vuxna personer och belysa effekten av dessa. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie som resulterade i åtta artiklar. Komponenter från Model of Human Occupation användes vid den riktade innehållsanalysen. Resultat: Resultatet visade på 4 olika interventionsmodeller: Multimodal rehabilitering, Biopsykosocial rehabilitering, Ergonomisk intervention och Lifestyle redesign. Dessa visade på resultat inom samtliga MoHO komponenter men endast en av interventionerna hade en effekt på miljön. Konklusion: Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med långvarig smärta visar ofta på en förbättring av förmågan att utföra aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)