Resurseffektiv produktion i tillverkande företag : Ur ett hållbarhetsperspektiv i en kvalitativt hantverksproducerande verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Simon Ronnedahl; Sophie Åström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Efter att begreppet hållbarhet definierades i Bruntlandsrapporten år 1980 har det påverkat samhället på flera olika sätt och arbetet mot hållbar produktion är ständigt pågående. Jordens ökande befolkning i kombination med ändliga resurser ställer krav på hur resurserna utnyttjas. Massproduktion blev en konsekvens av ”det löpande bandet” som utvecklades av Henry Ford, och för att möjliggöra produktvariation utvecklade Toyota produktionsprocessen genom att införa Toyota Production System och Lean Production, som fokuserar på minskning av slöseri. Begreppet Lean Retail blir allt mer vanligt i detaljhandelsbranschen, där fördelarna av konceptet implementeras mer och mer i företagsstrategier och tillverkningsprocesser. C2C (Cradle to Cradle) och cirkulärekonomi är inspirerat av naturens kretslopp, och handlar i stora drag om att eliminera avfall.  Syftet med denna rapport är att utvärdera hur ett högkvalitativt tillverkande företag, som till stor del arbetar med hantverk, har implementerat sin egen hållbarhetsfilosofi och till hur stor grad de arbetar med konceptet Lean Retail. Företaget är Svenskt Tenn, och en intervju med produktion- och kvalitetsansvarig Johanna Asshoff i kombination med ett studiebesök hos en av deras underleverantörer ligger till grund för den empiriska studien. I kombination med detta utfördes en litteraturstudie med hjälp av KTH:s databaser, som behandlar ämnena hållbarhet, Lean produktion och cirkulär ekonomi. Som företag har Svenskt Tenn en tydlig bild av hur de jobbar med sin hållbarhetsfilosofi. I sin egen skrift, ”Svenskt Tenns hållbarhetsfilosofi” presenteras flera olika dimensioner av företaget och i denna nämns även att C2C-filosofin implementerats genom hela processen hos deras linneleverantör. Det ligger ett hållbarhetsfokus bakom många av företagets strategiska beslut och eftersom företaget varit verksamma under många decennier har de också varit med om hur hållbar utveckling och klimatfrågan har behandlats genom tiden. Detta har medfört att de ställts mot ett flertal utmaningar gällande sin produktionsprocess, och de landar ofta i att ställa sig själva frågan ”Vad är egentligen hållbart?”. Samarbetet med underleverantörer är långvarigt och viktigt, och bevarandet av hantverk står i fokus. Tillverkningsprocesser och valet av material utvärderas noga – Det finns en tanke bakom varje beslut och målet är att ständigt söka efter nya möjligheter att effektivisera produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)