Skolmiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Hederstedt Alve; [2019]

Nyckelord: Elever; Hälsa; Ledarskap; Lärande; Lärare; Skolmiljö; Verksamhet;

Sammanfattning: Skolinspektionens tillsyn 2018 visade på att skolor i Sverige har brister när det kommer till den organisatoriska verksamheten. Dessa organisatoriska brister är relaterade till skolmiljön. Denna kunskapsöversikt undersöker därför hur elevers och lärares skolmiljö ser ut idag och hur en lärare kan se på skolan som verksamhet utifrån följande frågeställning: Vad säger forskningen om hur skolmiljön påverkas av skolans organisation och hur påverkas lärare och elever av skolmiljön? Skolmiljön är den pedagogiska, organisatoriska, fysiska, psykologiska och sociala miljön i skolan. En god skolmiljö för elever och lärare innebär en miljö där individer utvecklar sin hälsa och sitt lärande. Kunskapsöversikten är uppdelad i fyra delar. 1: Skolmiljö, begrepp och koncept. 2: Organisatorisk och ledarskapspåverkan på skolmiljön. 3: Lärarens skolmiljö. 3: Elevernas skolmiljö. Skolmiljö, begrepp och koncept presenterar relevanta begrepp och fakta relaterat till skolmiljö. Organisatorisk och ledarskapspåverkan på skolmiljö undersöker hur organisationen och ledarskapet påverkar skolmiljön genom sitt ledarskap, förändringar och utvecklingsprojekt. Lärarens skolmiljö synliggör lärarens roll, arbetsbelastning, konkurrens och hur en lärare kan skapa en god skolmiljö i klassrummet. Delen om Elevernas skolmiljö undersöker hur elever kan påverkas av miljön, vilken sorts miljö en skola borde sträva efter, ett lyckat utvecklingsprojekt av inkludering i Essunga kommun, betydelsen av öppen kommunikation och elevers inflytande. Slutsatsen visar på att skolmiljön är viktigt och att huvudmannen och rektorn måste samarbeta aktivt och tydligt tillsammans med personal, elever och föräldrar för att uppnå styrdokumentens mål. Tre faktorer som påverkar lärares skolmiljö är arbetsbelastning, reformer på lokal och nationell nivå samt miljön i klassrummet. Viktigast för elevernas skolmiljö är inflytande, finna sig i ett socialt sammanhang samt meningsfullhet och förståelse för de beslut som tas. Kunskapsöversikten visar att det behöver göras mer forskning i fältet skolmiljö och hur olika sorters förändringar och reformer förändrar den på lång och kort sikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)