Relation, profession och organisation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Abstrakt Klarin, Anna (2016): Relation, profession och organisation- En studie om elever i relationssvårigheter. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. Bakgrund Det finns elever som har svårt att passa inom ramarna för skolans verksamhet och där skolan behöver tänka kring hur de ska inkluderas. Det handlar bl.a. om de elever som ofta beskrivs av lärare som störande, bråkiga, oroliga och okoncentrerade och i pedagogisk litteratur som elever i socioemotionella svårigheter, elever i psykosociala svårigheter eller elever med beteendeproblem. Nordin-Hultman (2004) menar att det på senare år uppfattas vara allt fler barn som har svårigheter med att klara av den vanliga undervisningen. En allt större andel barn uppvisar koncentrationssvårigheter, empatibrister och problem med det sociala samspelet. Behovet av extra resurser i skola och förskola anses öka. Larsson och Nilholm (2012) menar att en av skolans viktigaste uppgifter gäller hur man ska kunna möta denna elevgrupp. Förhoppningen med arbetet är att bidra med kunskap kring hur pedagoger och organisation kan arbeta med eleverna i relationssvårigheter. Syfte och frågeställningar Syftet med examensarbetet är att belysa vilka framgångsfaktorer och fallgropar specialpedagoger ser i mötet med elever i relationssvårigheter. Syftet är också att skapa kunskap kring vad skolan som organisation behöver utveckla för att kunna möta elever i relationssvårigheter. − Hur beskriver specialpedagogerna lärandemiljöns betydelse i arbetet med elever i relationssvårigheter? − Vilken roll spelar olika professioner i arbetet med elever i relationssvårigheter? − Hur beskriver specialpedagogen organisationens betydelse i arbetet med elever i relationssvårigheter?   Teori Utgångspunkten i studien är relationers roll i mötet med elever och den grundas därav i G H Meads socialinteraktionistiska teori om hur individens själv och medvetande skapas i interaktion med andra människor (Andersen & Kaspersen 1999; von Wright 2000). För att nå framgång med elever i relationssvårigheter behövs en fungerande relation och ett gott bemötande (Nordahl m.fl. 2007; Greene 2008; Hejlskov 2009; Larsson & Nilholm, 2012). I syfte att få hela skolan att kunna arbeta med eleverna krävs en omfattande förändring av tänkande och agerande, en så kallad förändring av andra ordningen (Ahrenfelt, 2012). Metod Det är en fenomenografisk studie där sex semistrukturerade intervjuer genomförts med specialpedagoger F-6. Specialpedagogerna fick ge sin bild av arbete med elever i relationssvårigheter och hur man kan nå framgång. Specialpedagogerna hittades i mitt nätverk. Analysen fokuserades på likheter och skillnader i specialpedagogernas bild av arbetet. Resultat I analysen av resultaten framkommer tre större teman: pedagogiska strategier, ramar och resurser samt ett professionsperspektiv. Specialpedagogerna betonar vikten av ett gott bemötande och menar att man som pedagog inte kommer någonvart om man inte har en relation till eleven. Elever i relationssvårigheter behöver också tydliga strukturer, rutiner och instruktioner så att de vet vad som förväntas och så att de kan förbereda sig på vad som komma skall. När det kommer till organisationen behöver skolledningen vara tydlig med hur man bemöter elever på skolan samt ge förutsättningar i form av organisering, fortbildning och handledning. Specialpedagogiska implikationer Specialpedagogens roll blir att handleda pedagoger, att berätta för ledningen vilken fortbildning som behövs, samt vara en ambassadör för eleverna och se till att de får goda förutsättningar att lyckas. Min förhoppning är att studien ska ge kunskap om hur man kan möta eleverna och ge dem det stöd de behöver för att lyckas, samt att visa på vikten av att organisation ger rätt förutsättningar för lärarna i form av fortbildning, handledning och resurser. Nyckelord: bemötande – inkludering – interaktionistisk teori - relation – relationssvårigheter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)