Management av strategisk utveckling - En studie av begrepp och kritiska faktorer i litteratur och i praktisk IS/IT utveckling.

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Författare: Elisabeth Frisk; [2002]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: FörordJag vill börja med att tacka Anne-Charlotte Karlsson och Fredrik Wadström på Sigma AB förden tid och det engagemang de har ägnat mig vid genomförandet av min magisteruppsats.Vidare vill jag tacka samtliga intervjuade personer på fallstudieföretagen, AstraZeneca ABsamt Ericsson Microwave Systems AB. För att jag har fått möjlighet att göra empiriskastudier hos företagen samt att de låtit mig ta del av deras gedigna erfarenheter. Slutligen villjag också tacka Håkan Enqvist och Thanos Magoulas. Thanos för att han har delgivit migmycket djupa och intressanta diskussioner utifrån teorins värld och Håkan för att han hardelgivit mig mycket djupa och intressanta diskussioner utifrån verkligheten. Ni har bådabidragit med mycket värdefull kunskap som varit väsentlig för denna uppsats. Ett stort tacktill er alla!!!

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)