Revisorns oberoende : Hur säkerställer revisorn sin oberoende ställning gentemot sin klient

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

Sammanfattning:

Bakgrund: De stora redovisningsskandalerna som uppstod i början av 2000-talet fick en stor betydelse för den kommande diskussionen angående vikten av revisorns oberoende. Detta orsakade striktare riktlinjer och förordningar för revisorerna, både i Sverige och ur ett internationellt perspektiv. Eftersom det är vitalt att revisorn står i en oberoende ställning gentemot sina klienter för att skapa legitmitet i revisionen och mot den externa parten, har det diskuterats kring hur revisorn säkerställer oberoendet gentemot klienten och sin omvärld.

Syfte: Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse om hur revisorerna säkerställer sin oberoende ställning gentemot sina klienter. Vi kommer lägga fokus på fyra stora revisionsbyråer i Jönköping, för att undersöka hur revisorn säkerställer sin oberoendeställning gentemot klienten, samt vilken roll analysmodellen har i säkerställningen av revisorns oberoende och hur konsultationer påverkar oberoendet.

Metod: Undersökningen baseras på en kvalitativ studie för att få en djupgående förståelse för respondenternas åsikter och synpunkter på den ställda problemformuleringen. Den primära datan till empirin har samlats in genom intervjuer, där respondenterna har varit revisorer som har en stor inblick i revisionsbranschen. Den sekundära datan till teorin har samlats in genom vetenskapliga artiklar, lagstiftning och annan literatur.

Slutsatser: Studien visar att revisorerna säkerställer sin oberoende ställning genom att följa de yrkesmässiga reglerna och normerna som finns inom professionen, samt att man på ett personligt plan är självständig och objektiv i sina ställningstaganden. Rollen analysmodellen har i säkerställandet av oberoendet är att man använder den i början av varje revisionsuppdrag och även i slutet av uppdraget, där den är ett effektivt verktyg av säkerställandet av oberoendet. Konsultationer påverkar inte oberoendet negativt, så länge konsultationerna hålls inom revisionsuppdragets- och lagens ramar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)