What would work?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild som systematiskt begår grova brott. Gruppen orsakar stora samhälleliga kostnader då brottsligheten är grov och återfallsrisken är hög, därutöver ställs högre krav på säkerheten inom kriminalvårdens verksamheter då de bedöms som betydligt mer resurskrävande än andra klientgrupper. I nuläget saknas behandlingsprogram som möter de komplexa behov och riskfaktorer gällande denna typ av klientgrupp inom svensk kriminalvård, och den samlade kunskapen om hur dessa klienter med våldsproblematik bör behandlas anses fortfarande otillräcklig inom kriminologisk forskning. Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie är således att sammanställa befintlig kunskap kring strategier inom effektiva återfallsförebyggande metoder, vilka bedöms kunna åtgärda en eller fler av de riskfaktorer som förenar den aktuella klientgruppen. Resultatet av de totalt 10 granskade artiklar som inkluderats i denna studie visar att effekterna av metoderna generellt sett är marginella, men även små effekter bör uppmärksammas med tanke på gruppens högfrekventa återfallsrisk. De insatser som uppnått tillfredsställande resultat fokuserar främst på att behandla riskfaktorer såsom prokriminella beteenden och attityder och är ofta baserade i risk-, behov-, och mottaglighetsprinciperna. Det är av stor vikt att individer motiveras till att fullfölja programmen samt att behandlingen anpassas och planeras efter en bedömning av klientens individuella riskfaktorer och behov. Slutligen spelar utslussningsprocessen en kritisk roll för en prosocial återanpassning och övergång till samhället, vilket exempelvis kan främjas genom mentorsprogram, stödgrupper och en samordnad uppföljning med berörda aktörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)