Spelar det någon roll vilken ägarstruktur företaget har? - En undersökning av den svenska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka ifall det föreligger ett samband mellan ett företags finansiella prestation de närmaste åren efter en börsintroducering på Nasdaq OMX Stockholm och företagets ägarstruktur. Uppsatsen ämnar definiera och mäta ägarstruktur genom variablerna ägarkoncentration, andel utländska ägare samt andel institutionella ägare. Författarna ämnar mäta finansiell prestation som företagets aktiekursutveckling. Därtill ämnar studien att uteslutande undersöka svenska bolag. Författarna till studien använder en kvantitativ metod och en deduktiv ansats för att ta fram studiens hypoteser. Studien använder tvärsnittsdata och genomför multipel regressionsanalys. Regressioner och regressionstester är genomförda i EViews. Studiens teoretiska ramverk bygger till stor del på tidigare forskning inom området. Agentteorin är det huvudsakliga teoretiska ramverket som används och den kompletteras av den Resursbaserade teorin, The Efficient Monitoring Theory och The Controlling Shareholder Tradeoff. Urvalet består av 43 företag som genomfört en börsintroducering på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2001 och 2014. Studiens resultat visar ett negativt samband mellan utländska ägare och finansiell prestation på kort sikt. För övriga perioder och variabler återfinns inga signifikanta samband. Trots det negativa sambandet på kort sikt mellan utländska ägare och finansiell prestation dras slutsatsen att ägarstruktur i stort inte har någon påverkan på den finansiella prestationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)