Att hamna utanför boxen : Patienters upplevelse av stöd vid substansberoende

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Substansanvändningen av droger påbörjas i allt yngre ålder där en beroendekarriär blir allt vanligare. En försämring kan då ses både på den psykiska och fysiska hälsan. Det psykosociala stödet som kan ges genom ett gott bemötande är av vikt för att stödinsatser ska tas på allvar och ett ökat välbefinnande hos patienten upplevas. Vidare kan motivation bidra till att mål uppfylls och förändring hos patienten påbörjas. För att ge ökad kunskap om vilket stöd som kan förhindra att patienter hamnar i ett substansberoende är det av vikt att studera patienters upplevelser av stöd, tiden innan påbörjandet av LARO-behandling. Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelse av stöd vid substansberoende tiden från drogdebut till att behandling i LARO-programmet påbörjas. Metoden utgörs av Sundler et al. (2019) tematiska innebördsanalys. Innebördsbeskrivningen styrks med utsagor från intervjuerna. Resultatet visar att stöd kan bestå av flera olika delar och att individer är mer eller mindre mottagliga för dessa. Fem teman beskriver hur fenomenet stöd upplevs; Besvikelser, En nödlösning i stunden, Motivationens betydelse, Människor som förstår och Obekräftad. Kvalitetssäkringen av innebördsanalysen gjordes genom tre validitetsbegrepp, reflexivitet, tillförlitlighet samt överförbarhet. Tre fynd från resultatet diskuteras utifrån Antonovskys hälsomodell KASAM och dess tre huvuddelar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Fynden är; Begriplighet - Även vid besvikelse, Meningsfullhet – motivationens betydelse samt Hanterbarhet - människor som förstår.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)