BDT-SYSTEM FÖR SPOLNING AV WC : En studie om utformning av system som återanvänder BDT-vatten

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

Författare: Kristoffer Johannesson; Rasmus Petersson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Varje dag spolar vi ner ungefär 30 liter vatten i toaletten. Att det är rent dricksvatten som används i detta syfte är inte en hållbar lösning med hänsyn till den globala uppvärmningen och problemen den för med sig. I Sverige har vi redan sett tecken på vattenbrist och utvecklingen ser inte ut att gå mot det positiva. En bättre hushållning med vårt vatten är ett förslag på en mer hållbar utveckling gällande vattenförbrukningen och ett alternativ till ett sådant förslag beskrivs i denna rapport. Att lokalt kunna återanvända BDT-vatten till att spola toaletterna kan spara närmare 30 % av den totala vattenförbrukningen. BDT-vatten innehåller flertalet skadeämnen och för att denna återanvändning ska kunna ske måste det säkerställas att det inte medför några hälsorisker. Målet med arbetet är att skapa ett system med god teoretisk tillförlitlighet samt undersöka den ekonomiska hållbarheten av ett sådant system vid införandet i nybyggnation av ett flerbostadshus. Metod: För att uppnå detta mål har en omfattande litteraturstudie av BDT-vattnets karaktär samt befintliga system genomförts. Intervjuer med personer inom VVS-branschen samt personer med kunskap inom olika reningsmetoder har genomförts för att få en bredare kunskap i ämnet. Resultat: Rapporten beskriver utformningen av ett fysiskt system anpassat till nybyggnation av flerbostadshus med 30 lägenheter. Resultatet visar att det finns möjlighet till besparing av dricksvatten samt möjlighet till ekonomisk vinning vid återanvändning av BDT-vatten.Systemet har god teoretisk tillförlitlighet men författarna föreslår vidare forskning i form av empirisk prövning av systemets funktionsduglighet. Konsekvenser: Införandet av ett system som återvinner BDT-vatten innebär flera förändringar i det befintliga arbetssättet. Förändringar tar ofta lång tid att införa i den svenska byggbranschen. Trots detta hade implementeringen inneburit flera fördelar i införandet av ett sådant system, där en reducering i dagens dricksvattenanvändning är en av de viktigaste. Med dagens teknik kan man på ett pålitligt sätt rena BDT-vattnet till den grad då det inte är hälsoskadligt. Möjligheten till ekonomisk vinning bör motivera implementeringen av ett sådant system vid nybyggnation av större flerbostadshus. Begränsningar: Vi har endast sett till möjligheten att införa ett system i Sverige med lagar och regler som gäller här. Den ekonomiska aspekten baseras på nybyggnation av ett flerbostadshus.Endast BDT-vatten kommer att analyseras. Nyckelord: Ekonomisk analys, filter, hälsoskadliga ämnen i BDT-vatten, membranseparationrening av BDT-vatten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)