Att leva med depression efter stroke : - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: När en människa drabbas av stroke innebär det plötsliga förändringar för individens vardagliga liv. Det är inte bara fysiska komplikationer som kan uppstå, utan en tredjedel av personer som drabbas av stroke drabbas även av efterföljande depression. Poststroke depressionen utvecklas vanligtvis vid patientens hemkomst då förändringarna blir tydligt märkbara för patienten. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens erfarenheter av att leva med depressiva symtom/depression efter stroke.  Metod: En litteraturstudie som inkluderat 11 artiklar, där två artiklar var kvalitativa, sju kvantitativa och två mixed method.  Resultat: I resultatet identifierades två kategorier och fem underkategorier. De huvudsakliga resultaten som framkom var att patienter som drabbas av depression efter stroke upplevde att depressionen påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Upplevelser som att känna sig isolerad, fångad, otillräcklig och värdelös var tydligt. Förutom den psykiska påverkan visades även poststroke depression ha en påverkan på patientens dagliga aktivitet.  Slutsats: Att drabbas av depressiva symtom/depression efter stroke har en stor inverkan på patienten. Genom att belysa patientens erfarenhet av detta har det skapats en ökad förståelse och kunskap för de konsekvenser depressiva symtom/depression kan ge. Den ökade förståelsen kan användas som ett verktyg av sjuksköterskan för att snabbt identifiera och kunna hindra poststroke depression.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)