UNGA VUXNA OCH VUXNAS INSTÄLLNING TILL NARKOTIKA : En kvantitativ studie om gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-/universitetsstudenters attityder till narkotika.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Rachaelle Swami; [2020]

Nyckelord: Droger; vuxna; inställning; gymnasiet; högskola; universitet.;

Sammanfattning: Bakgrund: Drogbruk är ett fortsatt växande folkhälsoproblem bland ungdomar och unga vuxna. Droger är skadligt för individen att bruka, framförallt med tanke på risken till beroende preparatet medför. Individens attityd kopplas ofta ihop med människans beteende och för att förstå personens handlingar är det angeläget att undersöka individens inställning till narkotika. Syftet: Studien syftar till att studera inställningen hos gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-/universitetsstudenter gentemot narkotika samt om inställningen hos gymnasieeleverna och högskole-/universitetsstudenterna skiljer sig beroende på kön, kommun och utbildningsnivå i Örebro kommun och Västerås kommun. Metod: Studien är baserad på en kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign. Den aktuella studiens enkät har inspirerats genom att tillämpa en tidigare använd skala. I urvalet är 17 årskurs 3 gymnasieelever och 145 högskole-/universitetsstudenter inkluderade. Resultat: Föreliggande studie visar att 79% av respondenterna inte ansåg att narkotika borde bli lagligt att använda sig av. Medelvärdet för negativa attityder blev slutligen 14 och för positiva attityder landade medelvärdet på 6. Det vill säga att majoriteten av respondenterna hade en negativ inställning till narkotika. Männen har en positivare inställning till narkotika jämfört med kvinnorna. Slutsats: Det finns märkbara könsskillnader bland ungdomar när det talas om attityden till narkotika där kvinnors inställning till narkotika är negativare jämfört med männen. Inga samband kunde hittas vad gäller utbildningsnivå eller kommun. Negativa attityder är vanligare än positiva attityder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)