Med stilen som utgångspunkt Ett stilistiskt perspektiv på ett avsnitt ur den svenska översättningen av Gertrude Steins The Autobiography of Alice B. Toklas

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: I denna uppsats analyseras ett avsnitt ur Thomas Warburtons svenska översättningav Gertrude Steins The Autobiography of Alice B. Toklas (1933). Analysen byggerpå en jämförelse mellan källtext och måltext, där skillnader på språklig detaljnivådiskuteras med avseende på möjliga orsaker och effekter. Diskussionen utgår ifrånen systematisk analys av hur stilistiska effekter i källtexten uppstår som ett resultatav genomgående drag på olika språkliga nivåer. Syftet är bland annat att se vad somhänder med sådana språkliga aspekter som inte hör till de mest uppenbara ochtypiska översättningssvårigheterna och som kanske därför inte får så mycket uppmärksamheti översättningsprocessen.Verktygen och metoderna för analysen är i huvudsak hämtade från den lingvistiskastilanalysen och dess tillämpning inom översättningsvetenskapen, samt tillviss del anpassade efter den bok som utgör mitt analysobjekt. The Autobiography ofAlice B. Toklas är en bok som bär de flesta av författarens typiska kännetecken. Denär därmed, ur översättningssynpunkt, både svår och enkel: enkel som ett resultat avden okomplicerade syntaxen och bristen på lexikal variation, svår för att det enklaspråket används på ett avancerat sätt, där de stilistiska effekterna bygger på samspeloch kontraster mellan form och innehåll.Analysen är indelad i tre delar och tar förutom syntaxen och ordvalen även uppsådana språkliga aspekter som har att göra med berättarperspektivet: hur tempusanvändningoch modalitetsmarkörer språkligt definierar hur berättaren förhåller sigtill läsaren och till det som berättas och hur detta förhållande påverkas av skillnadermellan källtext och måltext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)