Lättvikts-IT i den offentliga förvaltningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Den kraftfulla vågen av digitalisering är idag en prioriterad fråga hos regering, myndigheter, offentliga förvaltningar, företag och privatpersoner samt har inspirerat till att ett nytt sätt att tänka inom informationsteknologin växt fram: IT Consumerization. Med IT Consumerization menas den IT som utvecklas för konsumentmarknaden men vars produkter därpå flyter över till företag och statliga organisationer genom dess användare. Som ett resultat av fenomenet har nya trender, som Internet of Things, Bring Your Own Device, sensorer och appar vuxit fram. Trenderna har samlats under paraplybegreppet “Lättvikts-IT” vilket symboliserar den innovativa explosionen av konsumentorienterade produkter på marknaden som ofta är flexiblare, snabbare och billigare att utveckla. Trenden har stor inverkan på hur IT används i organisationer idag. Utvecklingen påverkar inte bara privatpersoner eller företag utan även den offentliga förvaltningen, som till skillnad från de två första är tungt regelstyrd och saknar samma frihet som den privata sektorn. Därför ämnar denna studie till att undersöka hur Lättvikts-IT påverkar de svenska offentliga förvaltningarna och öka förståelsen för hur verksamheterna förändras till följd av trenden, samt hur deras IT-avdelningar hanterar både trenden och de lagar och regelverk som påverkar dem själva och Lättvikts-IT.Studien grundas i tidigare forskning inom digitalisering, IT Consumerization, Lättvikts-IT, offentliga förvaltningar och IT-avdelningar. Författarna har valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer med personer som arbetar med IT inom den offentliga förvaltningen. Detta för att sätta Lättvikts-IT och den offentliga förvaltningen i samma kontext. Därefter har insamlad empiri analyserats i ett försök att skapa en bild av hur förvaltningarna ser på utvecklingen och hur de har bemött den. Studiens slutsats visar på att Lättvikts-IT har gett sig i uttryck i de offentliga förvaltningarna genom det växande införandet och användningen av applikationer och mobila enheter samt en önskan att använda molntjänster. Dock står trenden många gånger i konflikt med de lagar och regelverk som är uppsatta och att detta skapar en frustration hos IT-avdelningarna men också hos användarna som önskar nya och flexibla sätt att utföra sitt arbete. Samtidigt visar studiens resultat på att införandet av Lättvikts-IT har gjort hanteringen av IT-säkerhet mer komplex och att IT-avdelningen inte längre har kontroll över varken hårdvara eller mjukvara inom förvaltningarna, vilket ligger till grund för stor frustration. Förvånande nog omfamnar de offentliga förvaltningarnas IT-avdelningar lättvikts trenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)